Wikia

พระไตรปิฎกออนไลน

สังคหวัตถุ

58pages on
this wiki
Talk0

สังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นไฉน คือ

  • ทาน การให้ ๑
  • เปยยวัชชะ เจรจาถ้อยคำน่ารัก ๑
  • อรรถจริยา ประพฤติประโยชน์ ๑
  • สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ๑

อ้างอิงEdit

Around Wikia's network

Random Wiki