Wikia

พระไตรปิฎกออนไลน

สังคหวัตถุ

Talk0
58pages on
this wiki

สังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นไฉน คือ

  • ทาน การให้ ๑
  • เปยยวัชชะ เจรจาถ้อยคำน่ารัก ๑
  • อรรถจริยา ประพฤติประโยชน์ ๑
  • สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ๑

อ้างอิงEdit

Around Wikia's network

Random Wiki