Fandom

พระไตรปิฎกออนไลน

สังคหวัตถุ

58pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

สังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นไฉน คือ

  • ทาน การให้ ๑
  • เปยยวัชชะ เจรจาถ้อยคำน่ารัก ๑
  • อรรถจริยา ประพฤติประโยชน์ ๑
  • สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ๑

อ้างอิงEdit

Also on Fandom

Random Wiki