FANDOM


ถ้าแม้ภิกษุปวารณาไว้ว่า ขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าๆ เป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้ แต่ภิกษุนั้นเป็นคนว่ายาก ประกอบด้วยธรรม ที่ทำให้เป็นคนว่ายาก เป็นผู้ไม่อดทน ไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อนพรหมจรรย์ต่างไม่สำคัญภิกษุนั้นว่า ควรว่ากล่าว ควรพร่ำสอน ทั้งไม่สำคัญว่า ควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้

ธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายาก ได้แก่

 1. เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามก
 2. เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น
 3. เป็นคนมักโกรธ อันความโกรธครอบงำแล้ว
 4. เป็นคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเป็นเหตุ
 5. เป็นคนมักโกรธ มักระแวงจัด เพราะความโกรธเป็นเหตุ
 6. เป็นคนมักโกรธ เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธ
 7. ถูกโจทก์ฟ้อง กลับโต้เถียงโจทก์
 8. ถูกโจทก์ฟ้อง กลับรุกรานโจทก์
 9. ถูกโจทก์ฟ้อง กลับปรักปรำโจทก์
 10. ถูกโจทก์ฟ้อง กลับเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อน พูดนอกเรื่อง แสดงความโกรธ ความมุ่งร้าย และความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ
 11. ถูกโจทก์ฟ้อง ไม่พอใจตอบในความประพฤติ
 12. เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ
 13. เป็นคนริษยา เป็นคนตระหนี่
 14. เป็นคนโอ้อวด เจ้ามายา
 15. เป็นคนกระด้าง ดูหมิ่นผู้อื่น
 16. เป็นคนถือแต่ความเห็นของตน ถือรั้น ถอนได้ยาก

ถ้าแม้ภิกษุไม่ปวารณาไว้ว่า ขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าๆ เป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้ แต่ภิกษุนั้นเป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยธรรม ที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย เป็นผู้อดทนรับคำพร่ำสอนโดยเคารพ เมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อนพรหมจรรย์ต่างสำคัญภิกษุนั้นว่า ควรว่ากล่าวได้ ควรพร่ำสอนได้ ทั้งสำคัญว่า ควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้

ธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย ได้แก่

 1. ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ไม่ลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามก
 2. ไม่เป็นผู้ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น
 3. ไม่เป็นคนมักโกรธ อันความโกรธไม่ครอบงำแล้ว
 4. ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ
 5. ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่มักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุ
 6. ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธ
 7. ถูกโจทก์ฟ้อง ไม่โต้เถียงโจทก์
 8. ถูกโจทก์ฟ้อง ไม่รุกรานโจทก์
 9. ถูกโจทก์ฟ้อง ไม่ปรักปรำโจทก์
 10. ถูกโจทก์ฟ้อง ไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อน ไม่พูดนอกเรื่อง ไม่แสดงความโกรธ ความมุ่งร้าย และความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ
 11. ถูกโจทก์ฟ้อง พอใจตอบในความประพฤติ
 12. ไม่เป็นคนลบหลู่ ไม่ตีเสมอ
 13. ไม่เป็นคนริษยา ไม่เป็นคนตระหนี่
 14. ไม่เป็นคนโอ้อวด มิใช่เจ้ามายา
 15. ไม่เป็นคนกระด้าง ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น
 16. ไม่เป็นคนถือแต่ความเห็นของตนไม่ถือรั้น ถอนได้ง่าย

อ้างอิงEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki